att broadband internet
att broadband cable HCHSTTH Đa Minh Sông Mao 
HCHSTTH Đa Minh Sông Mao

H́nh Ảnh

ĐHCHSCPL (07/14/12)    ĐHCHSTĐM Sông Mao (07/01/12)    ĐHCHSTĐM Sông Mao (07/03/10)

Đại Hội Cựu Học Sinh Trường Đa Minh Sông Mao-Hải Ninh - July 1st, 2012 


Đại Hội Liên Hoan lần thứ 15 ...


...của CHS Trung Học Đa Minh Sông Mao.

  Châu Cẩm Sáng gửi lời chào mừng...


Anh Ṿng Nhật Sáng khai mạc và hướng dẫn chương tŕnh buổi đại hội...


Anh Vương Phát, Chi, Thầy Diễm, Dẩu Phát, Ṿng Sáng, Sau


Tổng thư kư Phí (Quân Cán Chính), Chủ bút báo Viễn Đông, Vương An Phát


Các chị Hợp Liên, Chống Khoằn, Mỹ Chắn, cô Gia Thuận, Ngọc Liên, Hồng


Các anh chị tham gia đầy đủ...


... chuyện tṛ thân mật ...


chút quà nhớ ơn các thầy cô...


Anh Ṿng Sáng, Dậu Phát, thầy Diễm, thầy Mẫn, Śu Và ...


Thầy Mẫn, Śu Và, Vểnh Giắn, thầy Sinh, Cẩm Sáng, cô Gia Thuận ...


Thầy Uông Trung Mẫn phát biểu cảm tưởng ...


Anh Cẩm Sáng  cám ơn anh chị Cầu & Tường Vi và anh chị Chắng & Níp Lày ...


Anh Cẩm Sáng giới thiệu anh Hùng Cóng (mạnh thường quân) phát giải may mắn


anh chị Ś Chắn, Cẩm Sáng, Vểnh Giắn (Texas) đang rút thăm cho giải may mắn ...


anh Śu Và đưa số của người thắng giải ...


Thầy Mẫn, thầy Sinh, Cẩm Sáng, thầy Phổ, Ṿng Sáng, Vương Phát, cô Gia Thuận ...


Anh Châu Cẩm Sáng chụp h́nh chung với Hội trưởng Hải Ninh cùng anh em BCH...


... với  anh em Quân Cán Chính và các vị cố vấn ...


... với anh chị em Đa Minh và Quân Cán Chính ...


... kỷ niệm với anh chị em Đa Minh ...


... cùng với Hội trưởng Khâm Liêm và  hội Việt Hoa...


... với Hội Thi Văn Địch Phong ...


... cùng với Ban Chấp Hành Hải Ninh ...


... chụp với bạn bè và hậu duệ Đa Minh Sông Mao ...


... chụp cùng ban Chấp Hành Đa Minh ...


... chụp cùng bạn Đa Minh ...


... các đồng Môn Đa Minh ...


... đều bớt chút th́ giờ...


... đến tham gia đầy đủ ...


... mở màn buổi dạ vũ ...


... có cả màn vũ tập thể vui nhộn ...


...chụp chung với Quân cáng Chính và hội CHS Chân Phước Liêm ...


H́nh kỷ niệm với thầy và các anh chị Đa Minh Sông Mao, Chân Phước Liêm ...


Anh Ṿng Nhật Sáng, Thầy Mẫn, Thập, Đào, anh Vương An Phát, Ngọc Hà


Anh chị Châu Cẩm Sáng & Ngọc Liên, Thập, Đào


Các anh tặng Thập và Đào... hoa...


... và tặng Đặc San Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Hội Quân Cán Chính (1991 -2011)