Tiệc Cưới Bích Ngọc (Ái nữ của Bích Loan) - VN
Ngày 11 Tháng 12 Năm 2006