Buổi banquet tiễn cha Hà Viễn Lự
Thứ Hai, ngày 12 tháng 10 năm 2009

  Bài tường tŕnh Đại Hội Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm
      - Phóng viên CPL Phan Dy Nhă
Hoài, Nhă, Bộ, Xuân, cha Lự, Phong, Kim Hải, Lan, Thập, Hậu, Đào, Sơn
ngồi: Điệp, Thu Hà, Tường Vân, Thúy, Đinh Chính
Cha Lự, anh Hoài, Hậu
Huyền, cha Lự, thu Lan, Kim Thúy, Tường vân
Đào, Sơn, Lan, Hậu, Thúy, Phong, Bội, Nhă
Cha hỏi thăm 2 cô ở VN Lan & Thúy
Cha Lự, Thúy, Vân
Phong, Bội, Chính
Phong, Bội
"Ngũ" phụng: Hà, Hải, Thập Xuân, Đào
Thập, Xuân
anh chị Bộ & Huyền
anh Hoài, Hậu
Đào, anh Hoài, Thập, Sơn
"vô đây chụp chung đi" Hà, Đào, Hoài, Sơn, Thập
Cha con ra về c̣n quyến luyến: cha Lự, Chính
"tứ cô nương" Thúy, Lan, Huyền, Vân
 Thúy, Vân  (c̣n Thúy Kiều ở đâu?)
Sơn & Đào, Hà & Điệp
Phong & Hải
Điệp & Hà
cười tươi quá chừng chừng
Sơn & Đào
Cha Hà Viễn Lự Thầy Uông Trung Mẫn
Dy Nhă Ngọc Bội
Trung Chính Kim Hải
Xuân Thi Anh Đào