Cuộc hội ngộ Xun 2007
CPL Nguyễn Thị Phương Oanh v bạn hữu
Thn, Trang, Vn, Bch Hm, Bch Thừa, P Oanh, Diễm, Thế, Yến, Hng, Mừng,
Phương, T Anh, Dung, Vn Cao
T Anh, B Thừa, Vn cao, ..., Vn mập, P Oanh, B Thừa, Diễm, Thế
Vn mập, Phương Oanh, Bch Hm, Hng, Diễm
Trang, Dung, T Anh, Nga, Vn cao, Vn mập, P Oanh, Thn, Bch, Diễm, Thế,
Hng, Phương, Yến, Mừng
Hng trn: Vn cao, Hng, Thế, Liệu
Kim Chung, Nga, T Anh, P Oanh, Vn mập, Mừng, Dung, Diễm, B Thừa,
Trang, B Hm, Yến, Phương (... Oanh ơi, hnh như thiếu... mũ...)
Thn, Nga, T Anh, B Hm, Mừng, B Thừa, Liệu, Thế, Diễm, Trang, P oanh, Dung, Phương, Vn cao, Vn mập, Hng
Bờm, Phương Oanh, Kim Oanh, Thy Nga, Mạnh