Cựu Học Sinh CPL thăm viếng bạn
Đa Minh Phạm Văn Quán, 11-28-09