Ái Hữu CPL Việt Nam Họp Mặt ngày 19-5-2002
Địa Điểm: tư gia Tống Thành Đức, Sàig̣n,VN
Nhung, ... Sơn, Tác, Thuận, Đức, Ánh
...., Sơn, Tác, Thuận, Đức, Ánh
Ánh, Hiếu, Nhung, ...
Bích Loan,... , Nhung, Ánh, ..., Đức, Hiếu, Tác, ..., Thuận
Từ trái qua phải: Sơn, Tác, Đức, và Thuận