Lễ tang anh của CPL Nguyễn Thị Bạch Tuyết
Việt Nam 04/13/08
từ tri qua:
Hường, Phương, Thanh Nga, Hương (vợ anh Thắng), Ngọc Vn
Bạch Tuyết , Ngọc Vn , Mo
Bạch Tuyết , Ngọc Vn , Mo