Đm cưới gia đnh CPL Phạm Tun & Thi Vn
C du Phạm Thị Vn Thư v ch rể
Nguyễn L Vũ
California, U.S.A. 11/24/07
C du Phạm Thị Vn Thư
 
C du Phạm Thị Vn Thư v ch rể Nguyễn L Vũ
 
Thập, Thi Vn, Huyền, Bộ, Tun, Vũ, Vn Thư, Mẹ Thập, Bội v phu nhn
 
Mẹ Thi Vn, Tường Vn, Mẹ Thập, Thập ... đang k lưu niệm
 
Thi Vn, Tun, Long, Tường Vn, Thập, Bội ... nng ly chc mừng 2 họ ..