Buổi Họp Mặt Đón Thu Bắc Cali
San José - Ngŕy 2 tháng 10 năm 2016