Họp mặt nhớ ơn thầy cô, cám ơn t́nh bạn tại San Jose
USA - Ngày 24 tháng 9 năm 2017