Họp mặt thn hữu
Ngy 23 thng 9 năm 2010
My chụp chung quanh đẹp qu Anh Đo ơi!
Huyền, Bộ, Điệp, Phong, Nh, Thy, Thập, Oanh, Phương Lan, Thu H, Ngọc Măng, Lan (Phong), Phượng...
Cc bạn thấy gỏi cuốn ngon hng?
Nh, Thy Thập Oanh, Phương Lan, Ngọc Măng, Thu H, Lan (Phong)...
thm L Thị Phượng... Lệ Thanh chắc đang bận massage...
My chụp nguyn bn ... Tr đu rồi ta??
Bộ, Điệp, Phong, Nh, Thy...
Tường Vn tới trễ... tc g m "tm" qu chừng! hi... hi...
Anh Đo lm ph nhm nn hổng c trong hnh.