Cc bạn Nam Cali viếng thăm thn phụ của CPL Lm Quốc Tuấn
California, USA - 07/30/10
Tường Vn, Tuấn, Anh Đo, Mạnh Hng, Thu H, Điệp, Chấn Hải
Thu H, Tường Vn, Chấn Hải
Thu H, Điệp, Tường Vn, Chấn Hải, Sơn
Chấn Hải, Tuấn, Sơn, Điệp, Tường Vn, Thu H
Sơn & Anh Đo
Tường Vn, Thu H, Điệp, Tuấn, Hng, Lộc, Minh, Chấn Hải, Anh Đo
Tường Vn, Thu H, Điệp, Sơn, Tuấn, Lộc, Minh, Chấn Hải, Anh Đo
Tường Vn, Thu H, Điệp, Tuấn, Hng, Lộc, Minh, Chấn Hải, Anh Đo