Họp Bạn tại tư gia Anh Đào - Nam California USA - 07/13/04
Jean Claude, Thy Nam, Sơn, Anh Đào, Minh, Thập
Jean Claude, Thy Nam, Sơn, Anh Đào, Minh, Thập
Jean Claude, Thy Nam, Anh Đào, Thập
Đinh Trung Chính, Minh
Nhạc Sĩ Đinh Trung Chính với những bản t́nh ca... sáng tác mới nhất của Anh
Đinh Trung Chính, Minh, Sơn
Phạm Quang, Jean Claude, Thy Nam, Anh Đào, Thập
Minh, Đinh Trung Chính, Phạm Quang, Jean Claude, Thy Nam, Anh Đào, Thập
Đinh Trung Chính, Jean Claude