Ái Hữu CPL Hải Ngoại Họp Mặt ngày 20-3-2005
Địa Điểm: tư gia Nguyễn T. Thập, Santa Ana,California,USA
Hải. Bội, N Anh, Quân, Chính, Huyền, Bộ, Thanh, P Dung, Minh, Thập, Hậu, Thythơ,
ThanhTrúc, Tuấn
HAPPY BIRTHDAY!  HAPPY BIRTHDAY!
LệThanh, ThyThơ, Thập, AnhĐào, PhDung, ThyHậu, TrungChính, Hải, Minh, Bội, Con Bộ,
Huyền, Bộ
Thythơ và Minh mỗi người thổi cây nến của ḿnh  HAPPY BIRTHDAY !