Họp Mặt với Bi Thị Tuyết từ Australia - USA ngy 19-1-2007
Ngi, Tuyết, Đo, Thập, vợ chồng Bộ, Nh
Tuyết, Đo, Thập, vợ chồng Bộ
Ngi, Nh, Thập
Nh,  Đo, Tuyết, Thập, vợ chồng Bộ
Nh, Thập, vợ chồng Bộ, Tuyết, Đo, Hậu, Ngi
Nh, Thập, vợ chồng Bộ, Tuyết, Đo, Hậu, Ngi