Họp Mặt với Bi Thị Tuyết từ Australia - USA ngy 12-1-2007
Tuyết, Đo, Thập, vợ chồng Bộ