Mừng Tân Niên 2009
Văn pḥng Hội & CPL Nguyễn Văn Bộ
California, U.S.A. Tháng 01 ngày 02, 2009
Tỵ, Lan, Hậu, Nhă, Tiếp, Bộ, Huyền, Chấn Hải, Phong, Danh, Sơn, Bạch Tuyết
Thập, Tỵ, Lan, Thy Hậu, Nhă, Tiếp, Huyền, Bộ, Chấn Hải, Danh, Đào, BTuyết
... tấm này c̣n thiếu anh Sơn ...
... bây giờ th́ cả thức ăn lẫn người .. lớn đều đầy đủ.. (v́ cháu Tùng bấm máy)
... mải mê chuyện tṛ ...
... đây là các nàng ...Đào, Tuyết, Huyền, Thập, Tỵ, Lan, Hậu ...
... c̣n đây là các chàng ... Nhă, Tiếp, Bội, Sơn, Bộ, Hải, Danh ...
... chuẩn bị chia tay... có anh Bộ nên các chàng được quyền .. ngồi ...
.. chụp tấm h́nh kỷ niệm ... chúc mọi người ra về ngủ ngon.