CPL Tống Bích Loan  
Các bạn trong tiệc cưới Bích Ngọc
(Ái nữ Tống Bích Loan)