CPL Nguyễn Thy Hậu, 1999
Trí & Thy Hậu
Trí, Thy Hậu vŕ tam thái Tử