Picnic Lai Thieu 1972
Nghĩa, Quż, Mai Hương, Hồng, Thập, Mai