CPL Phng Văn Ninh
Thuở cặp sch đến trường CPL (Lớp 11B, 1969-1970) - vừa trn 18 tuổi
Tuổi 18... i! tuổi đời với biết bao mộng mơ yu thương...
 
"Anh L Ngườ Lnh Đa Tnh"   ... Thuở Anh 20 tuổi
Phng Văn Ninh năm 2003 với chiếc Corvette 2004...
m người đời chưa được biết đến... chiến chưa!
 
CPL Phng Văn Ninh