CPL Phạm Thị Hồng Loan
 
Tiệc Cưới Ši nữ CPL Phạm Hồng Loan
Sophia & Scott - San Josť - USA - 06/04/16