CPL Nguyễn Văn Tiếp
 
 
 
 
Phước Long v ngọn ni B R
4 chng ngự lm pho thủ: Tiếp, Hoi, Chiến, Nh

 

Nguyễn Văn Tiếp
16173 Harbor Blvd.
Fountain Valley, CA 92708
Phone:(714) 839-1055