CPL
Nguyễn Mạnh Hng
Thầy Nguyễn Địch Chot, Kim Tn, Nguyễn Văn Tm, Nguyễn Mạnh Hng
 Lớp Tứ 3 (1969-1970)