CPL Nguyễn Khánh Hoài
 
 
 
4 chàng ngự lâm pháo thủ: Tiếp, Hoài, Chiến, Nhă

Nguyễn Khánh Hoài
P. O. Box 3776
Huntington Beach, CA  92605
Home: (714) 901-5374
Cell: (714) 688-6350