CPL Mai Văn Hậu
Nguyễn Quż Trọng, Mai Văn Hậu, Trần Văn Khấn
Trần Văn Khấn, Mai Văn Hậu
Mai Văn Hậu, Nguyễn Quż Trọng