CPL Lư Phượng Hoàng
Gia Đ́nh Lư Phượng Hoàng, Bà Nội, Bà Ngoại và 2 con
Hoàng và cháu
Hoàng và bạn cùng lớp -   Viet Nam

Lư Phượng Hoàng
823 S. Huron Dr.
Santa Ana, CA 92704
Home(714)569-0554
Cell (714)468-7118