CPL James Đỗ (Đỗ Toàn)

Chào các bạn,
Sau đây vài hàng về ḿnh thuở xa xưa:
Ḿnh tên Đỗ Văn Toàn, ở trong nhà ḍng Đa Minh ra học ở CPL sau 75, lớp 10B, 11C, 12AB, các bạn học như Kim Tuyên (c̣n ở VN).
Ḿnh không có h́nh cũ nhưng h́nh như ḿnh không thay đổi lắm, có lẽ ḿnh già từ khi c̣n trẻ.

Thân
Đỗ Toàn (James Do) (972) 518-7810