CPL Đặng Tường Vn
 Nữ Sinh Tường Vn, CPL 1970 Sinh Vin Tường Vn, Saigon 1974
Fullerton, USA, 1981
Nh gi cng c du Truly v nh trai ch rể Phạm Huy
Tường Vn v con trai Phạm Huy
Thế hệ thứ 2 của CPL
Hiền, Điệp, Thập, Tường Vn, Qu, Mai Hương
Nhm CPL: Đặng Dũng, Hiền, Thập, Điệp,
T Vn, M Hương Qu, Đặng Tuấn
Họp mặt trước giờ chia tay
Hương, Vn, Tuấn, Qu, Thập, Dũng, cc con của Vn v Hương, mẹ Vn, Hiền, anh Long v anh Cn
B Nội Tường Vn & chu Audrey
Chc chu Audrey mau mau ăn no chng lớn nhe...

Đặng Tường Vn
1529 W. Balvoa Blvd.
Newport Beach, CA 92663
Home: (949)723-5349
Cell: (949)400-1721