CPL Đặng Đức Dũng
CPL Đặng Đức Dũng & Ngọc
CPL Đặng Đức Dũng & Khải + Huy
 
CPL Đặng Đức Dũng