CPL Cao Thị Hải Hà
7751 Newman Ave. #2
Huntington Beach, CA 92647
Home(714)841-0013
Cell (714)261-7074
Hoàng, Thành, Hà, Hương
Tuyết, Phong, Tin, Bội, Hương, Nhă, Ḥa, Đào, Thầy Mẫn, Thập, Tiến, Phương,
Hậu, PDung, Trang, Liên, Hoài, Thanh, Hà, Chiến
Hương, Nhă, Ḥa, Đào, Tiến, Thập, Hậu, Phương, PDung, Trang, Hoài, Liên,
Thanh, Hà, Chiến, Vân