Bửu Long, Bin Ha 1974
Buổi ăn trưa
Phạm Tun, Tuấn m, Thoại, Hai, Quyến, Nhn, Thập, Thi Vn,
H H Hng, Sung, Minh...
Sinh Hoạt:
Thập, Nhn, Thi Vn, Sung, Quyến, PhạmTun, Hng Kawa, H H Hng...
Sinh Hoạt:
Nhn, Thi Vn, Sung, Quyến, PhạmTun, Hng Kawa, H H Hng,
Thoại, Hai, Thập...
Văn Nghệ:
Sung, Phạm Tun, H H Hng, Thập, Thi Vn, Tuấn m,
Hng Kawa, Quyến...