CPL Bi Thị Qu
1972
 
 
 
 
Thập, Qu, Thu Hương, Ngọc Lin & Phương Yến