Thầy Uông Trung Mẫn
Tuyết, Ḥa, Vân, Trang, Phong, Chương, Thầy Mẫn, Tiến, Thanh, Thành, Thập,
Phương, Liên, Hậu, Hoàng, Đào, Hương, Hoài, Nhă
Tiến, Thanh, Thành, Thập, Liên, Hậu, Hoàng, Đào, Xuân, Hương, Hoài,
Nhă & Thầy Uông Trung Mẫn
Phương, Hùng, Tiếp, Thầy Mẫn, Liên, Xuân, Thanh, Hoài
Thầy Mẫn, Anh Đào và CD "Ngọn Nến T́nh Yêu" của Đinh Trung Chính
Hoài, Liên, Thầy Mẫn, Hùng, Kim Long (phu quân Tường Vân)
cứ hát đi... làm ǵ mắc cở vậy anh Phương?...
Trang và phu nhân, Liên, Thầy Mẫn, Bội, Phương và bà xă, Thảo, Phong
... và các người mẫu xinh đẹp dưới ống kính của Thầy Uông Trung Mẫn...
...Thập
...Thập, Đào & Tin
... Liên, Thập, Đào, Tin, Chiến
...Liên
...Liên & Chiến
...Kiều Hữu Chiến
...Đào Văn Tiến
 
... Anh-Đào

Thầy Uông Trung Mẫn
4222 Menlo Ave. #6, San Diego, CA 92115
Home (619) 563-0627
Cell (619) 808-8323