Thầy Phạm Đnh Ln
David Lan Pham
1341 Leith Dr. Toledo, OH 43614 - 2612
Chuyến đi thăm thầy c Phạm Đnh Ln ở Ohio - May 2016