Th̀y Hà Thúc Như Qu
 
 
 
 
 
 2180 Providence Blvd.
Cuyahoga Falls, Ohio 44221