Linh mục Giuse Ngô Sĩ Đ́nh
Linh mục Giuse Ngô Sĩ Đ́nh O.P. Bề trên tỉnh ḍng Đa Minh VN
(CPL 12 C khóa 1973)