Phù Đổng Thiên Vương Sử Tích Việt Nam   

Vào đời Hùng Vương thứ sáu, thiên hạ b́nh yên, dân gian sống trong cảnh hạnh phúc, dân chúng giàu có. Nhà Ân Thấy vậy, sai người giả di tuần thú, t́m cách xâm chiếm nước Văn Lang.

Hùng Vương lo sợ, cho vời quần thần vào để hỏi mưu mẹo đánh giặc ngoại xâm và giữ yên bờ cơi. Có người thưa với vua rằng:

- Bệ hạ nên kêu khấn với Long Quân để Ngài sai thiên tướng xuống giúp th́ mới xong.

Vua nghe lời, lập đàn chay trong ba ngày cầu khấn. Bỗng trời nổi cơn giông, sấm sét ầm ầm, mưa như trút nước. Rồi sau đó, một cụ già cao lớn, tóc trắng râu bạc, ngồi ở một ngă đường, vừa cười vừa nói, ca hát múa maỵ Ai trông thấy cũng cho là lạ. Có người tâu lên vuạ Vua thân hành đến mời ông cụ đến nơi làm đàn chay, đem cơm rượu ra thiết đăi. Ông cụ không ăn và cũng không nói câu nào. Vua hỏi:

- Sắp có giặc phương Bắc xâm lăng, xin cụ mách bảo sự thể thua được như thế nàỏ

Một hồi lâu, ông cụ mới nói:

- Ba năm nữa, giặc bắc phương sẽ kéo đến đây. Nhà vua nên t́m trong thiên hạ, cầu người kỳ tài, th́ mới phá được giặc. Khi phá được giặc th́ vua nên chia đất, phong tước cho người ta. Được vậy th́ việc phá giặc không khó ǵ.

Nói xong, cụ già bay vụt lên Trời, biến mất.

Vua tuân lời, sai sứ đi khắp trong nước để t́m người tài ra giúp nước. Bấy giờ, ở làng Phù Đổng, huyện Vơ Ninh (bây giờ là Vơ Giàng), có một gia đ́nh nhà giàu, hai vợ chồng tuổi ngoài 60, sinh được một cậu con trai, đă 3 tuổi mà chưa biết nói, chỉ nằm ngữa và không ngồi dậy được. Khi nghe sứ giả đến làng truyền rao lời kêu gọi của nhà vua, t́m người tài ra cứu nước, bà mẹ đă nói giỡn với con rằng:

- Đẻ được một chút con trai chỉ biết ăn uống, đứng ngồi không được th́ nói ǵ đến đánh giặc, để mà lănh thưởng của nhà vua, đền công cha mẹ nuôi dưỡng.

Sau khi nghe nói vậy, cậu con bật nói với mẹ gọi sứ giả đến đâỵ Bà mẹ lấy làm lạ, đem chuyện kể cho những người láng giềng. Láng giềng thấy lạ bèn khuyên cha mẹ cậu bé thử gọi sứ giả đến xem sao. Sứ giả đến và thấy cậu bé mới hỏi:

- Tiểu nhi kia, gọi ta đến để làm ǵ?

Tiểu nhi ngồi dậy, bảo với sứ giả:

- Sử giả hay mau trở về tâu với nhà vua hăy đúc cho ta một con ngựa sắt cao 18 thước; một thanh kiếm dài 7 thước; và một cái nón sắt rồi đem đến cho ta. Ta sẽ ra trận, giặc thấy ta tự nhiên phải sợ mà chạy. Có ǵ mà phải lo?

Sứ giả mừng rỡ, trở về tâu với vua. Nhà vua tỏ ra vui mừng bảo với quần thần rằng:

- Năm ngoái ông cụ già đă nói, quả nhiên là đă có Long Vương giúp ta, không c̣n hồ nghi ǵ nữa!

Vua lập tức sai thợ rèn đúc ngựa, kiếm, mũ sắt để đưa cho tiểu nhi. Cha mẹ cậu bé lấy làm lo lắng, sợ con nói xằng rồi mang vạ cho cả nhà. Tiểu nhi cười lớn và nói:

- Cha mẹ cứ yên tâm và hăy kiếm rượu thịt thật nhiều để con ăn. Chuyện đánh giặc th́ cha mẹ chớ lọ

Tiểu nhi mỗi ngày một lớn nhanh, ăn nhiềụ Gia đ́nh cậu tuy giàu có nhưng không đủ gạo cho cậu ăn no, không đủ vải để may áo quần. Xóm làng phải chung góp gạo vải với gia đ́nh để nuôi cậụ Bấy giờ cậu bé đă trở thành to lớn, không thể nào ở trong nhà được nữa, bèn phải cất một ngôi nhà to để cho Ngài ở.

Khi giặc Ân kéo đến núi Châu Sơn (thuộc huyện Tên Du), th́ sứ giả đem ngựa, kiếm và mũ sắt đến trao cho Ngài. Ngài vươn vai đứng lên, cao hơn hai trượng, ngẩn mặt lên trời gầm lớn, rồi vung thanh kiếm quát lớn rằng:

- Ta là thiên tướng nhà Trời đây!

Lập tức đội mũ, nhảy lên ngựa phóng đị Ngựa hét ra lửa và chạy như bay, chỉ chớp mắt đă đến chỗ đóng quân của giặc. Theo sau là các quan quân tiến theo ra trận. Ngài xông vào trận đánh giết một hồi gẫy mất kiếm. Ngài với lấy bụi tre bên vệ đường để làm vũ khí. Đám giặc Ân bị đánh tan tác. Bọn giặc tranh nhau lạy phục xuống đất, kêu rằng:

- Lạy Ngài, Ngài là thần tướng trên Trời, chúng tôi xin hàng.

Khi đánh đến núi Ninh Sóc th́ giặc tan hết. Ngài cởi áo bào để lại và cưỡi ngựa bay lên Trời. Đến bây giờ vẫn c̣n lại dấu người và ngựa ở trên núi.

Vua Hùng nhớ ơn, phong làm Phù Đổng Thiên Vương và cho lập miếu thờ. Sau đó vua cũng ban cho dân làng Phù Đổng một trăm mẫu ruộng tự điền. Vua cũng ra lệnh bốn mùa phải cúng tế Thiên Vương.

Giặc phương Bắc một phen kinh vía, không c̣n xâm phạm nước Nam nữa. Khắp nơi nghe chuyện cũng sợ và tỏ ra ḥa hiếu với nước Nam.

Đến đời nhà Lư, vua gia phong làm Sùng Thiên Thần Vương. Bây giờ người ta vẫn c̣n thờ Sùng Thiên Thần Vương ở làng Gióng, và tượng được tạc trên núi Vệ Linh. Mỗi năm, dân chúng ở làng mở hội rất lớn. Những bụi tre Ngài nhổ lên đánh giặc bây giờ thành rừng ở huyện Gia B́nh, gọi là tre Đằng Ngà. Chỗ con ngựa sắt thét ra lửa đốt cháy một làng, bây giờ gọi là làng Cháy.


o0o