Điêu khắc trên gỗ bằng cưa máy
Với khúc cây và cái cưa máy trong tay, người điêu khắc gia có thể tạo ra
những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.Và dưới đây là những tác phẩm đă được hoàn thành - tuyệt đẹp v́ tỉ mỉ!Wow! Đây mới thật sự là nghệ thuật điêu khắc!